Ochrana osobných údajov

Obsah

 1. Úvod, údaje o prevádzkovateľovi údajov, kontaktné údaje
 2. Rozsah pôsobnosti politiky
  1. Časová pôsobnosť
  2. Osobný rozsah
  3. Rozsah materiálu
 3. Spracúvanie údajov, jeho právny základ, účel, trvanie, rozsah spracúvaných údajov
  1. Zasielanie informačných bulletinov a propagačných ponúk
 4. Profilovanie
 5. Spracovatelia údajov
 6. Prenos údajov
 7. Spracovanie údajov technickej povahy, ktoré súvisí s používaním a prevádzkou webovej stránky [email protected]
 8. Práva dotknutých osôb, opravné prostriedky
 9. Bezpečnosť spracovania údajov

1. Úvod, údaje o prevádzkovateľovi údajov, kontaktné údaje

V súlade s ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR”) poskytujeme nasledujúce informácie o spracovaní údajov v súvislosti s webovou stránkou [email protected].

Používaním webovej stránky dotknutá osoba vyhlasuje, že má najmenej 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov sa nemôže zaregistrovať na webovej lokalite, využívať služby alebo odoberať informačné bulletiny, keďže podľa článku 8 ods. 1 GDPR sa na platnosť jej vyhlásenia o súhlase so spracovaním údajov vyžaduje súhlas jej zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ údajov nie je schopný overiť vek a oprávnenie osoby, ktorá udeľuje súhlas, takže dotknutá osoba ručí za to, že údaje, ktoré poskytla, sú presné. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá subjekt údajov.

SPRÁVCU A KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Názov: PROMO SOLUTIONS LTD

Adresa: EUROPE, HUNGARY, BUDAPEST, 1091 ÜLLŐI ÚT 169-179 F 9/37

Registračné číslo spoločnosti: HU26174073

Daňové číslo: HU26174073

E-mail: [email protected], [email protected]

Telefónne číslo: +36207764647

KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV

Meno: Zoltán Koren

Adresa: EUROPE, HUNGARY, BUDAPEST, 1091 ÜLLŐI ÚT 169-179 F 9/37

E-mail: [email protected], [email protected]

Telefónne číslo: +36207764647

Ak chcete kontaktovať našu spoločnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto oznámení, kontaktných údajov na webovej stránke alebo centrálnej e-mailovej adresy v časti “Kontakt” na webovej stránke www.creativapublicidad.es.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom môžu byť sprístupnené zamestnancom prevádzkovateľa v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania uvedeného v bode 2.

2. Rozsah pôsobnosti politiky

1. Časová pôsobnosť:

Táto politika je platná do augusta 2020. januára 2020 až do ďalšieho oznámenia alebo do odvolania.

2. Osobný rozsah:

Osobná pôsobnosť tejto politiky zahŕňa:

 • prevádzkovateľ údajov a
  • osoby, ktorých údaje sú zahrnuté do spracovania, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady, a
 • osoby, ktorých práva alebo oprávnené záujmy sú spracovaním dotknuté Prevádzkovateľ preto spracúva predovšetkým údaje fyzických osôb, ktoré sú
 • akýmkoľvek spôsobom alebo akýmikoľvek dostupnými prostriedkami, napríklad elektronicky, zaslaním svojich údajov na akúkoľvek e-mailovú adresu správcu, prostredníctvom sociálnej siete, telefonicky alebo osobne
  • kontaktovaním správcu údajov,
  • využili alebo požiadali o služby Prevádzkovateľa a poskytli pri tom svoje údaje; alebo
  • sa zaregistrovali z iného dôvodu alebo na iný účel ako na nadviazanie kontaktu;
 • fyzické osoby Partneri Správcu, zástupcovia, kontaktné osoby alebo iní zamestnanci Partnerov, ktorí nie sú fyzickými osobami.

3. Rozsah materiálu:

Rozsah tohto oznámenia sa vzťahuje na všetky spracovania vyššie uvedených kategórií osôb, ktoré vykonávajú všetky oddelenia správcu údajov, či už elektronicky a/alebo v papierovej forme. V prípade spracúvania údajov v papierovej forme prevádzkovateľ zavedie aj osobitný súbor pravidiel spracúvania údajov v papierovej forme, ktorý dopĺňa všeobecné ustanovenia tejto politiky a považuje sa za prílohu tejto politiky.

Rozsah týchto zásad sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov prenášaných v súvislosti s využívaním služieb na webovej stránke prevádzkovateľa www.creativapublicidad.es a jej podstránkach, na jeho online portáli www.facebook.com/oohweb a v jeho sídle/priestoroch/obchodoch.

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne upraviť tieto informácie. Každú takúto zmenu oznámi dotknutej osobe najmenej 15 dní pred jej účinnosťou. Zmeny a doplnenia tohto oznámenia nadobúdajú účinnosť po ich uverejnení na webovej stránke správcu.

Rozsah tohto oznámenia sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť poskytuje na svojom online portáli www.creativapublicidad.es (na podstránkach, ktoré sú odtiaľto prístupné), www.facebook.com/oohweb a v sídle/priestoroch/obchodoch spoločnosti v súvislosti s využívaním jej služieb.

3. Spracúvanie údajov, jeho právny základ, účel, trvanie, rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúcom právnom základe, na nasledujúce účely a počas nasledujúceho obdobia.

Poznámka: nasledujúce procesy sa pripravujú, a preto ešte nie sú aktívne.

Typ spracovania Právny základ spracovania Rozsah spracúvaných údajov Účel spracovania Trvanie spracovania
Spracúvanie údajov týkajúcich sa registrovaného zákazníka Nevyhnutné na používanie služby (plnenie zmluvy) (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) Priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, jazyk Aktivácia a správa používateľského účtu Do doby, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov alebo do 5 rokov od posledného prihlásenia (premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka)
Spracúvanie fakturačných údajov Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Názov, adresa Fakturácia hodnoty tovaru a služieb Do lehoty stanovenej zákonom o účtovníctve, t. j. 8 rokov
Zasielanie newsletterov Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) Meno, e-mailová adresa Zasielanie propagačných ponúk, informácií, reklám (newsletter) elektronickými prostriedkami, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, akciách, nových funkciách Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
Kontakt zo strany dotknutej osoby Súhlas dotknutej osoby alebo činnosť vykonaná na žiadosť dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR) Údaje poskytnuté dotknutou osobou Odpoveď na otázku alebo zaslanie ponuky dotknutej osobe v reakcii na e-mailovú žiadosť Do 30 dní od položenia otázky alebo 3 rokov v prípade spotrebiteľskej otázky.

Bez povinných údajov nemôže správca údajov poskytovať služby, ktoré chce subjekt údajov využívať, napríklad nemôže vytvoriť a spravovať používateľský účet alebo vybaviť objednávku.

1. Zasielanie informačných bulletinov a propagačných ponúk

Podľa článku 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach hospodárskych reklamných činností môže dotknutá osoba vopred výslovne súhlasiť s tým, aby ju prevádzkovateľ kontaktoval s reklamnými ponukami a inými zásielkami na e-mailovú adresu, ktorú uviedla pri registrácii alebo prihlásení sa na odber noviniek, a aby na tento účel spracúval jej údaje.

Prevádzkovateľ údajov nezasiela nevyžiadané obchodné oznámenia a dotknutá osoba sa môže bezplatne a bez uvedenia dôvodu odhlásiť zo zasielania ponúk a informačných bulletinov bez obmedzenia. V takom prípade správca údajov nebude kontaktovať dotknutú osobu s ďalšími propagačnými ponukami. Dotknutá osoba sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe alebo kontaktovaním správcu údajov.

4. Profilovanie

Správca údajov nevykonáva profilovanie.

5. Spracovatelia údajov

Správca údajov môže údaje preniesť nasledujúcim spracovateľom na účely evidencie žiadostí o cenové ponuky a objednávok, plnenia zmlúv, prevádzky webovej stránky, zasielania informačných bulletinov a plnenia požiadaviek zákona o účtovníctve.

Spracovatelia vykonávajú spracúvanie v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa, neprijímajú žiadne zásadné rozhodnutia týkajúce sa spracúvania, spracúvajú osobné údaje, o ktorých sa dozvedeli, len v súlade s ustanoveniami Prevádzkovateľa, nespracúvajú osobné údaje na vlastné účely a uchovávajú, uchovávajú a vymazávajú osobné údaje v súlade s ustanoveniami Prevádzkovateľa. V priebehu spracovania sa s údajmi môžu oboznámiť zamestnanci spracovateľov.

Názov spracovateľa údajov Adresa spracovateľa údajov Činnosť spracovania údajov Spracované údaje
PROMO SOLUTIONS LTD EUROPE, HUNGARY, BUDAPEST, 1091 ÜLLŐI ÚT 169-179 F 9/37 Online platba Meno zákazníka, suma platby, dátum, čas

6. Prenos údajov

Správca údajov údaje neprenáša.

Subjekty údajov informujeme, že súd alebo iné orgány alebo iné orgány oprávnené zo zákona sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa so žiadosťou o informácie, sprístupnenie, prenos údajov alebo poskytnutie dokumentov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje orgánom verejnej moci len v súlade so žiadosťou orgánu verejnej moci.

7. Spracovanie údajov technickej povahy, ktoré súvisí s používaním a prevádzkou webovej stránky [email protected]

Webová lokalita v súčasnosti nepoužíva súbory cookie. Pripravujú sa nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie Účel a rozsah uložených údajov Ako dlho budú údaje uložené?
_Fbp facebook Slúži na identifikáciu používateľa na Facebooku Jedna relácia - až do zatvorenia prehliadača
Fr facebook používa na identifikáciu používateľa na facebok 3 mesiace
_ga Používa sa na identifikáciu používateľa pre Google Analytics 2 roky
_gid Identifikácia používateľa pre Google Analytics 24 hodín

Remarketing Google AdWords: keď návštevník navštívi webovú stránku, webová stránka odošle do počítača návštevníka jeden alebo viacero súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú prehliadač(-e) návštevníka. Tieto súbory cookie poskytuje spoločnosť Google a používajú sa prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto súbory cookie sa odosielajú do počítača návštevníka len pri návšteve určitých podstránok, t. j. ukladajú len skutočnosť a čas návštevy príslušnej podstránky a žiadne iné informácie. Spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na uloženie informácií o tom, či subjekt údajov už navštívil webové stránky inzerenta, a na základe toho zobrazí používateľovi reklamy na webových stránkach partnerov externých poskytovateľov služieb vrátane spoločnosti Google. Používatelia sa môžu odhlásiť zo súborov cookie spoločnosti Google tak, že navštívia stránku na odhlásenie z reklamy spoločnosti Google (používateľom môžete tiež oznámiť, že sa môžete odhlásiť zo súborov cookie od poskytovateľov služieb tretích strán tak, že navštívite stránku na odhlásenie z reklamy Network Advertising Initiative): www.google.com/ads/preferences/

8. Práva dotknutých osôb, opravné prostriedky

Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má tiež právo na prístup k informáciám uvedeným v tomto oznámení.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ na jej žiadosť bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade žiadosti o vymazanie správca údajov preskúma presný právny základ spracovania (či existuje iný právny základ ako súhlas) a ak sú splnené podmienky na vymazanie, údaje vymaže. V prípade vymazania údajov prevádzkovateľ zabezpečí, aby údaje vymazali všetci tí, ktorým boli údaje poskytnuté prostredníctvom prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie: Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracovania, ak spochybňuje presnosť spracovania, namieta proti vymazaniu údajov v prípade nezákonného spracovania, prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich požaduje na účely vymáhania alebo dotknutá osoba uplatnila svoje právo namietať proti spracovaniu. Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu o zrušení obmedzenia. Prevádzkovateľ informuje o obmedzení všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.

Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a zaslať ich inému prevádzkovateľovi (alebo ich nechať zaslať prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné). Toto právo má dotknutá osoba, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu, ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti priamemu marketingu (reklamné ponuky, zasielanie informačných bulletinov) a profilovaniu zo strany prevádzkovateľa. Správca údajov v súčasnosti nevykonáva profilovanie.

Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie písomne čo najskôr po podaní žiadosti (bez zbytočného odkladu), najneskôr však do 30 dní od žiadosti dotknutej osoby, alebo údaje vymaže v prípade odvolania súhlasu. V prípade opravy alebo vymazania údajov prevádzkovateľ informuje všetkých príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté.

Ak prevádzkovateľ nemôže vyhovieť žiadosti dotknutej osoby, informuje ju o tom do 30 dní.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že odvolanie súhlasu so spracovaním údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v súvislosti so spracovaním na kontaktných údajoch prevádzkovateľa uvedených v bode 1.

V prípade nároku na nápravu sa dotknutá osoba môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefón: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, [email protected]) alebo podľa vlastného výberu na príslušný súd v mieste sídla, bydliska alebo pobytu prevádzkovateľa údajov.

9. Bezpečnosť spracovania údajov

Prevádzkovateľ vyberie a prevádzkuje IT nástroje používané na spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služby tak, aby spracúvané údaje:

 • je prístupný oprávneným osobám (dostupnosť);
 • je zabezpečená jeho pravosť a autentickosť (pravosť spracovania);
 • je možné overiť jeho integritu (integrita údajov);
 • je chránený pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť spracúvania technickými, organizačnými a technickými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám spojeným so spracúvaním.

Prevádzkovateľ údajov počas spracovania uchováva

 • dôvernosť: chráni informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí sú oprávnení mať k nim prístup;
 • integrita: ochrana presnosti a integrity informácií a spôsobu spracovania;
 • dostupnosť: zabezpečuje, že keď oprávnený používateľ potrebuje informácie, má k nim účinný prístup a prostriedky na ich získanie.

IT systém a sieť správcu údajov sú chránené proti počítačovým podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a záplavám, počítačovým vírusom, vniknutiu do počítača a útokom vedúcim k odmietnutiu služby. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť prostredníctvom postupov ochrany na úrovni servera a aplikácie.

Subjekty údajov sú informované o tom, že elektronické správy prenášané cez internet, bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp atď.), sú zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré by mohli viesť k podvodným činnostiam, zmluvným sporom alebo zverejneniu či úprave informácií. Správca údajov prijme všetky primerané opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Monitoruje systémy s cieľom zaznamenať akékoľvek bezpečnostné nezrovnalosti a poskytnúť dôkazy o akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch. Monitorovanie systému umožňuje aj kontrolu účinnosti prijatých preventívnych opatrení.